Splinternuwe Vermaak vir Jonk en Oud

Inligting

X
Ja5qq8xrkirb5qr3pnsl history

In die dae van die Z.A.R. is Joubert Park, huidiglik die Burgersentrum, aan die distrik se boere deur Pres. Paul Kruger toegesê as skouterrein. Die eerste skou het in 1894 plaasgevind. Die landdros, Ipso Facto, skou-president, het alle dokumente in sy kantoor gehou en dié dokumente het verlore gegaan toe Ermelo tydens die Anglo-Boereoorlog deur die Engelse soldate verbrand is.


Briewe van die skou se eerste sekretaris, mnr Alexius Smuts, gedateer vanaf 8 Oktober 1903 dui op vele ongelukkigheid onder die nuwe bewind.


Die Urban Board of Ermelo wou nie Joubert Park weer aan die boere toesê nie, daar was onmin oor die belastings wat teen die skou gehef is, die skou het rondgeskuif tussen Joubert Park, die huidige Holiday Inn- en die EHS terrein en dit was 'n bitter stryd om vergoeding te kry vir die oorlogsskade aan die skou eiendom. Nieteenstaande dié probleem het die skou gegroei en was dit 'n groot geleentheid toe die Eerste Minister, Generaal Louis Botha, in 1908 die verrigtinge geopen het. Dié gebeurtenis het egter 'n slegte nadraai gehad toe politieke strominge tot die skeuring van die Landbou Unie op 11 Junie 1911 gelei het.


Vroeg in 1912 het mnr W.A. Joubert, bekend as Willem Dop, 'n deel van die plaas Van Oudshoornstroom nr 15, wat teenaan die spoor en langs Belleveu myn geleë is, as 'n skouterrein geskenk. Die hoofingang was aan die ooste kant verby die ou Hervormde Kerk, destyds buite die dorp, of vanaf Joubert- en Naudè strate en dan verder oos deur die hek naby Belleveu myn'. Die onderhoud, of gebrek daaraan, van die toegangsroetes, wat as munisipale funksie beskou was, het daartoe bygedra dat die stadsraad later die huidige A.J. Swanepoel terrein vir skoudoeleindes beskikbaar gestel het. Die beperkte grootte (±8.5ha) en die gedurige skades aan die eiendom berokken deur die werkers van Belleveu myn het die boere verplig om te skuif. Ermelo skou het in dié tyd die Distrik Uitstalling op die Johannesburg Skou gewen. In 1919 het Aerial Services hier 'n lugvertoning as deel van die skou aangebied.


Die 1915 skou is weens politieke probleme afgestel. Onder leiding van mnr. Renè de Villiers van Klipstapel is daar in 1934 beweeg na die huidige A.J. Swanepoel stadion en is daar vir die eerste keer op 6 Maart 1935 geskou. Die ou terrein is toe aan Belleveu myn verkoop vir £150.


Die nuwe terrein was ook te beknop en versoeke aan die stadsraad vir verdere uitbreiding in die rigtings van Robertson- en Davelstrate is teengestaan. Dit het weer wrywing veroorsaak. Probleme rondom die nodige grondwerke, die gebrek aan kontinuiteit en die weiering van die sportliggame om saam te werk ten einde 'n sentrale terrein daar te stel het die boere genoodsaak om na 'n eie terrein te soek. Omdat baie boere nie tweede viool wou speel nie het Nu-Skotland onder andere in 1936 weggebreek om 'n landbouskou voor Ermelo se algemene skou te hou. Daar was vir jare soortgelyke onenigheid tussen Ermelo, Davel, Chrissiesmeer, Amsterdam en selfs Sheepmoor. Die huidige terrein was die eerste keuse maar is deur die Administrateur teengestaan. Die 500x500 tree (25 morg), vandag die vendusie krale is teen £30 per morg aangekoop. Lede van die Uitvoerende- en finansiële komitee het elk £30 bygedra en later het skenkings vanuit boere geledere gevolg. Die stadsraad wou egter die grond vir nywerheidsdoeleindes bekom en 'n ruil transaksie het gou gevolg. Die D.L.U. het hul eie terrein, die huidige skouterrein van 25 morg, wat toe vir oordragdoeleindes teen £2500 waardeer is, bekom. Met baie skuld, 'n groot uitgawe begroting en baie geloof is die geld onderling ingevorder. K.W.B. het die selfhelp poging met 'n groot bydrae beloon en is daar besluit om op 1 Augustus 1952 met die aanbou aan 'n eie terrein, uitgelê deur die Dept. Landbou, te begin. Om mense tydens die proses uit te sonder sou onbillik wees maar mense verbonde aan georganiseerde landbou weet wie hier vas-, raak- en weer gevat het.


Die skoue wat daarna op die Ermelo Skouterrein aangebied is sal in die anale bekend staan as 'n pragpoging van selfhelp en dienswaardigheid deur 'n groep begeesterde boere. In 1973 het die Stadsraad 9.7ha van die 21.4ha (25 morg) gekoop en dus beslaan die skouterrein huidiglik 11.7 hektaar. Oor dié 11.7 ha is die afgelope jare baie gesê. Daar was gepraat van verruil, onteiening, oorname, en koop, aangesien Ermelo so vinnig uitgebrei het. Al wat belangrik is, is dat die E.D.L.U. se Distriksraad besluit het om die terrein te verkoop. Presies wanneer, aan wie en vir hoeveel en wat daarna sou gebeur het tot in 1982 'n ope vraag bly.


In dié jaar het die EDLU die huidige perseel aan 'n gevestigde komitee wat uit boere en mense van die dorp bestaan het onder die voorsitterskap van Jimmy Loubser met Marita Vorster as sy sekretaresse verhuur. Die ooreenkoms was geldig vir 25 jaar. In Oktober 2008 is die kontrak hernieu tot November 2012. Onder sy leiding is die uitstallings-sale aangebou.


Peet Venter, destydse bestuurder van Eerste Nasionale Bank, het vanaf 1988 tot 1991 in die voorsitterstoel gesit totdat Henmar Jacobs tot 1993 vir die volgende termyn die leiding geneem het.


Vanaf 1994 tot 2000 was Carel Beetge die voorsitter en vir die volgende 12 jaar was Carel Jacobz en sy komitee aan die punt van die reëlings van die skou.


Ockert Steyn is in 2012 gekies as Carel Jacobsz se opvolger en sedert 2013 is Willie Jacobsz in die voorsitterstoel.

 

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

Program

X
D7gomtfsyiyrs0eeigrq skou program.001

Laai die Program af / Download the Program


 1. Die Seremoniemeester, sal van 10h00 - 22h00 op die verhoog wees.
 2. Boeboe die Nar sal die kinders vermaak vanaf Donderdag 3 Maart 2016 tot Saterdag 5 Maart 2016 van 10h00 tot 13h00 op die arena en pawiljoen.
 3. Plaaslike kunstenaar Anel Moolman doen solo optredes deur die loop van die dag. 
 4. Enige plaaslike kunstenaars wat belang stel om tydens skoutyd op te tree kan die skou kantoor kontak.
 5. Na afloop van die hoofkunstenaars word verdere musiek tot 22h00 aangebied. 
 

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

Uitstallers

X
Amh8dj2itqcrxzjlbjkr aa skou terrein bord

As Komitee van die Ermelo Hoëveld Landboufees het ons besluit om kwaliteit stalletjies te identifiseer en dus moet daar tussen kwaliteit en die normale onderskei word.


Ons Unieke Mark se atmosfeer is spesiaal geskep vir uitgesoekte uitstallers. Ons fokus dus weereens hierdie jaar is op verskeidenheid en uniekheid. Ons Komitee werk hard aan die beplanning en afronding vir die 2016 fees.


Die volgende stalletjies is beskikbaar op die Feesterrein:

86 Binne Stalletjies wat in 3 Sale verdeel word

Tipe Stalletjie Koste Deposito
Saal 1 & 3 R1300 - R1800 50%

Saal 2 - Unieke Mark (46 Stalletjies)

Oppervlakte van stalletjies wissel vanaf 16vk Meter tot 40vk Meter

R1500 - R2300 50%
70 Buite Stalletjies R1300 - R1800 50%
13 Arena Stalletjies R1800 50%
10 Kos Stalletjies (Plaaslike Kerke en Skole) R1800 50%

Belangstellendes moet so gou moontlik die inskrywingsvorm voltooi en faks na: 0866180962 of stuur e-pos na hoeveldskou@gmail.com


Vorms

Kosstalletjie Tender Afr / Eng || Reëls & Regulasies Afr / Eng || Waarskuwing Liggies Aansoekvorm Afr / Eng || Exhibition Stand Layout


Sodra die Skou Kantoor u registrasie vorm ontvang het, sal u in kennis gestel word of die aansoek goedgekeur is al dan nie. 'n 50% Nie-terugbetaalbare deposito is betaalbaar voor 15 Desember 2015 met die goedkeuring van ‘n stalletjie.

As ‘n deposito in die Hoëveld Skou Vereniging se rekening inbetaal is sonder ‘n goedgekeurde registrasie vorm en kommunikasie tussen uself en die skoukantoor personeel nie plaasgevind het nie, is u deposito nie terugbetaalbaar nie.


Bankbesonderhede:

Eerste Nasionale Bank

Rekening no.: 52182974273

Ermelo Takkode: 270 344

Verwysing: Handelsnaam


Ons sien daarna uit om jul te ontvang op die Hoëveld

Vriendelike Groete - Ermelo Skou Komitee

 

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

Vermaak

X


Vermaak vir die hele gesin


Bobby van Jaarsveld en Steve Hofmeyr gaan ons in 2016 met hul optredes verras. Dagdroom, Marli Fourie & die Lyndansers, asook 1925 Band, gaan ook vir musikale vermaak sorg.


Ons Plaaslike Kunstenaars gaan verdere vermaak verseker

Boeboe die NAR gaan die kinders vermaak!!

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

Maandmark

X
Jkadz7gotyei0nvkvjnd maandmark nov

Ermelo Skou Vereniging bied nou 'n MaandMark aan!!


Die Skou MaandMark het saam met FC Benecke se Maandveiling afgeskop in Augustus 2015


Die datums vir elke maand se MaandMark en MaandVeiling is as volg:

 

 • 30 Januarie
 • 20 Februarie
 • 9 April
 • 28 Mei
 • 25 Junie
 • 23 Julie
 • 27 Augustus
 • 24 September
 • 29 Oktober
 • 26 November

 • Stalletjies is R100 elk.
 • Uitstalruimte in die Henmar Jacobsz saal.
 • Stalletjie besprekings & navrae by die skou kantoor.
 • Skou kantoorure is 09h00 - 13h00.

OM JOU STALLETJIE TE BESPREEK LAAI HIERDIE DOKUMENT AF, VUL HOM IN, EN E-POS HOM NA hoeveldskou@gmail.com


 

 

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

1ste Uitgawe

X

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

2de Uitgawe

X

 

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

Advertensie Pryse

X

 

 

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

3de Uitgawe

X

Website DesignedHosted and Maintained by Deodatadigital.co.za

Mej. Landboufees

X
Fgmlxossle02bqp4dhjv blush

Veeplaas

X
Os1prtvwtlcryge5iunl veeplaas

Program

X

Beeste

 • Vrydag
 • Interras Kampioenskap
 • DC Swart 082 510 9454

Veeplaas 

 • Vrydag 14h00 – 15h00
 • Toyota Afslaers StreeksKampioenskap

Skape

 • Vrydag
 • VleisMerino Mpumalanga Kampioenskap
 • Kobus de Jager 083 320 8924

Perde


Pluimvee

 • Vrydag
 • LandbouSkou
 • Bok Barnard 083 9800 682

PerdeSpring

 • Saterdag
 • LandbouSkou Kampioenskap & Kragsprong (powerjump)
 • Oubaas de Jager 082 557 0200

Nuus

X

Ermelo show committee confirmed that “racist” Steve Hofmeyr will not be withdrawn from the programme.


The ANC Youth League (ANCYL) took to the streets of Ermelo today to show their disapproval of the planned performance by Steve Hofmeyr.

The memorandum that was handed over to the show committee, labelled Hofmeyr as a racist.

It stated that if Hofmeyr performs, the protestors “will have no choice but to escort Steve straight to Orania.”

“We are giving the board 24 hours to withdraw the racist Hofmeyr from the concert line up. The showground board must apologise to people of Ermelo for bringing a racist to our territory,” demanded the ANCYL.

According to Mr Carel Jacobsz of the Ermelo show committee, Mr Hofmeyr has undertaken not to sing the old national anthem known as Die Stem.

“The committee will not withdraw Steve Hofmeyr from the programme,” Mr Jacobsz said to the Highvelder.


Article via Highvelder.co.za

4de Uitgawe

X

2016 Oorsig

X

5de Uitgawe

X

DANKIE !!

X
C46lqdwbshc0iavs5thj dankie

Kontak Ons

X

Voortrekkerlaan, Ermelo, Mpumalanga, 2350

Maylene - 079 202 4361

Berdine - 071 691 7747

T - 017 819 7207 / F - 086 618 0962

hoeveldskou@gmail.com

www.facebook.com/Ermeloskou

Stuur 'n Boodskap
What's + ?

Facebook

X

Share this site