1 - 3 Maart 2018

Gesinsgenot - Te kies en te Keur

Skou Geskiedenis

Meer oor die Skou se ontstaan...

In die dae van die Z.A.R. is Joubert Park, huidiglik die Burgersentrum, aan die distrik se boere deur Pres. Paul Kruger toegesê as skouterrein. Die eerste skou het in 1894 plaasgevind. Die landdros, Ipso Facto, skou-president, het alle dokumente in sy kantoor gehou en dié dokumente het verlore gegaan toe Ermelo tydens die Anglo-Boereoorlog deur die Engelse soldate verbrand is.

Briewe van die skou se eerste sekretaris, mnr Alexius Smuts, gedateer vanaf 8 Oktober 1903 dui op vele ongelukkigheid onder die nuwe bewind.

Die Urban Board of Ermelo wou nie Joubert Park weer aan die boere toesê nie, daar was onmin oor die belastings wat teen die skou gehef is, die skou het rondgeskuif tussen Joubert Park, die huidige Holiday Inn- en die EHS terrein en dit was 'n bitter stryd om vergoeding te kry vir die oorlogsskade aan die skou eiendom. Nieteenstaande dié probleem het die skou gegroei en was dit 'n groot geleentheid toe die Eerste Minister, Generaal Louis Botha, in 1908 die verrigtinge geopen het. Dié gebeurtenis het egter 'n slegte nadraai gehad toe politieke strominge tot die skeuring van die Landbou Unie op 11 Junie 1911 gelei het.

Vroeg in 1912 het mnr W.A. Joubert, bekend as Willem Dop, 'n deel van die plaas Van Oudshoornstroom nr 15, wat teenaan die spoor en langs Belleveu myn geleë is, as 'n skouterrein geskenk. Die hoofingang was aan die ooste kant verby die ou Hervormde Kerk, destyds buite die dorp, of vanaf Joubert- en Naudè strate en dan verder oos deur die hek naby Belleveu myn'. Die onderhoud, of gebrek daaraan, van die toegangsroetes, wat as munisipale funksie beskou was, het daartoe bygedra dat die stadsraad later die huidige A.J. Swanepoel terrein vir skoudoeleindes beskikbaar gestel het. Die beperkte grootte (±8.5ha) en die gedurige skades aan die eiendom berokken deur die werkers van Belleveu myn het die boere verplig om te skuif. Ermelo skou het in dié tyd die Distrik Uitstalling op die Johannesburg Skou gewen. In 1919 het Aerial Services hier 'n lugvertoning as deel van die skou aangebied.

Die 1915 skou is weens politieke probleme afgestel. Onder leiding van mnr. Renè de Villiers van Klipstapel is daar in 1934 beweeg na die huidige A.J. Swanepoel stadion en is daar vir die eerste keer op 6 Maart 1935 geskou. Die ou terrein is toe aan Belleveu myn verkoop vir £150.

Die nuwe terrein was ook te beknop en versoeke aan die stadsraad vir verdere uitbreiding in die rigtings van Robertson- en Davelstrate is teengestaan. Dit het weer wrywing veroorsaak. Probleme rondom die nodige grondwerke, die gebrek aan kontinuiteit en die weiering van die sportliggame om saam te werk ten einde 'n sentrale terrein daar te stel het die boere genoodsaak om na 'n eie terrein te soek. Omdat baie boere nie tweede viool wou speel nie het Nu-Skotland onder andere in 1936 weggebreek om 'n landbouskou voor Ermelo se algemene skou te hou. Daar was vir jare soortgelyke onenigheid tussen Ermelo, Davel, Chrissiesmeer, Amsterdam en selfs Sheepmoor. Die huidige terrein was die eerste keuse maar is deur die Administrateur teengestaan. Die 500x500 tree (25 morg), vandag die vendusie krale is teen £30 per morg aangekoop. Lede van die Uitvoerende- en finansiële komitee het elk £30 bygedra en later het skenkings vanuit boere geledere gevolg. Die stadsraad wou egter die grond vir nywerheidsdoeleindes bekom en 'n ruil transaksie het gou gevolg. Die D.L.U. het hul eie terrein, die huidige skouterrein van 25 morg, wat toe vir oordragdoeleindes teen £2500 waardeer is, bekom. Met baie skuld, 'n groot uitgawe begroting en baie geloof is die geld onderling ingevorder. K.W.B. het die selfhelp poging met 'n groot bydrae beloon en is daar besluit om op 1 Augustus 1952 met die aanbou aan 'n eie terrein, uitgelê deur die Dept. Landbou, te begin. Om mense tydens die proses uit te sonder sou onbillik wees maar mense verbonde aan georganiseerde landbou weet wie hier vas-, raak- en weer gevat het.

Die skoue wat daarna op die Ermelo Skouterrein aangebied is sal in die anale bekend staan as 'n pragpoging van selfhelp en dienswaardigheid deur 'n groep begeesterde boere. In 1973 het die Stadsraad 9.7ha van die 21.4ha (25 morg) gekoop en dus beslaan die skouterrein huidiglik 11.7 hektaar. Oor dié 11.7 ha is die afgelope jare baie gesê. Daar was gepraat van verruil, onteiening, oorname, en koop, aangesien Ermelo so vinnig uitgebrei het. Al wat belangrik is, is dat die E.D.L.U. se Distriksraad besluit het om die terrein te verkoop. Presies wanneer, aan wie en vir hoeveel en wat daarna sou gebeur het tot in 1982 'n ope vraag bly.

In dié jaar het die EDLU die huidige perseel aan 'n gevestigde komitee wat uit boere en mense van die dorp bestaan het onder die voorsitterskap van Jimmy Loubser met Marita Vorster as sy sekretaresse verhuur. Die ooreenkoms was geldig vir 25 jaar. In Oktober 2008 is die kontrak hernieu tot November 2012. Onder sy leiding is die uitstallings-sale aangebou.

Peet Venter, destydse bestuurder van Eerste Nasionale Bank, het vanaf 1988 tot 1991 in die voorsitterstoel gesit totdat Henmar Jacobs tot 1993 vir die volgende termyn die leiding geneem het.

Vanaf 1994 tot 2000 was Carel Beetge die voorsitter en vir die volgende 12 jaar was Carel Jacobz en sy komitee aan die punt van die reëlings van die skou.

Ockert Steyn is in 2012 gekies as Carel Jacobsz se opvolger en sedert 2013 is Willie Jacobsz in die voorsitterstoel.

Berdine - 071 691 7747

Maylene - 079 202 4361

T - 017 819 7207

F - 086 618 0962

hoeveldskou@gmail.com